Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Opłaty sądowe

Sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych:

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu.
Jeżeli opłata sądowa została uiszczona na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty. W przypadku wnoszenia opłaty sądowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, o ile został nadany. Jeżeli wpłata na rachunek bieżący dochodów sądu została dokonana przed wezwaniem do uiszczenia opłaty sądowej, kopię dowodu wpłaty należy przesłać niezwłocznie do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem. W przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo.
Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 200 zł.
Uiszczający opłatę znakami opłaty sądowej nakleja znak na piśmie podlegającym opłacie. Znaki należy naklejać na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu. Uiszczający opłatę na wezwanie sądu lub dodatkowo, może nakleić znaki opłaty sądowej na tym wezwaniu albo na kartce czystego papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko. Znaki można nakleić także na piśmie podlegającym opłacie, w sekretariacie właściwego wydziału sądu.
Opłatę za sporządzenie dokumentu, spisanie ugody lub za dokonanie innej czynności sądowej uiszcza się przez naklejenie znaków opłaty sądowej na odpowiedniej karcie akt sprawy, stwierdzającej tę czynność. Wysokość pobieranej opłaty zaznacza się na wydanych stronie dokumentach.
Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu.
Znaki opłaty sądowej kasuje sędzia lub pracownik upoważniony do przyjmowania pism lub do wydawania dokumentów, niezwłocznie po otrzymaniu pisma z naklejonymi na nim lub dołączonymi do niego znakami. Znaki opłaty sądowej skasowane przez uiszczającego opłatę nie będą przyjmowane.

Więcej informacji - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.z 2006r. Nr 27 poz. 199).

 

Akty prawne regulujące wysokość opłat w poszczególnych sprawach
Dostęp do wszystkich dzienników ustaw można uzyskać tutaj.

Wysokość opłat w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, z zakresu prawa o księgach wieczystych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 167 poz. 1398, zmiana Dz.U. z 2006r. Nr 126 poz. 876)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisu od sprzeciwu od ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym. Dz.U. z 1993 r. Nr 33 poz. 152, zmiana Dz.U. z 1994r. Nr 119 poz. 575).

 

Wysokość opłat w sprawach karnych i o wykroczenia

Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. (Dz.U.z 1983r. Nr 49 poz. 223 zmiany Dz.U. z 1989 r. Nr 61 poz. 363, Dz.U. z 1991r. Nr 62 poz. 261, Dz.U.z 1993r. Nr 59. poz 270, Dz.U. z 1995 r. Nr 89 poz. 443, Dz.U.z 1996 r. Nr 156 poz. 779, Dz.U. z 2003r. Nr 229 poz.2272).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Dz.U. z 2003r. Nr 107 poz. 1006)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego (Dz.U. z 2003r. Nr 104 poz. 980).

 

Wysokość opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia. (Dz.U. z 1996r. Nr 45 poz. 204 zmiana Dz.U. z 1999r. Nr 87 poz. 977, Dz.U. z 2000r. Nr 117 zm.1243, Dz.U. z 2001r. Nr 124 poz. 1358, Dz.U. z 2004 r. Nr 286 poz. 2888).

 

Wysokość opłat z udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego. (Dz.U. z 2000 r. Nr 117 poz. 1240).

 

Wysokość opłat za odpisy z ksiąg wieczystych:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz.U. z 2003r. Nr 156 poz. 1528).

 


Opłaty za wpisy w Rejestrze Spadkowym

1. Opłaty za wpis dot. Rejestru Spadkowego 50,00zł winny byś wpłacane na konto dochodów tj. 76 1010 1010 0005 7622 3100 0000 bądź znakach sądowych.

 

2. Opłaty za wpis w wysokości 5,00zł winny byc wpłacane na konto sum na zlecenie tj. 03 1130 1017 0020 1198 9420 0001.

Drukuj informację